Oferta

1. Przeprowadzanie analiz i przygotowywanie raportów na zlecenie zleceniodawców

 • zbieranie wymagań od interesariuszy (wywiady) w celu zrozumienia szerszego kontekstu sytuacji i formułowania problemu badawczego oraz celów analizy,
 • poszukiwanie i zbieranie danych ze źródeł zewnętrznych,
 • weryfikacja źródeł i selekcja pozyskanych danych pod kątem wiarygodności i istotności dla danej analizy,
 • przeprowadzanie badań ilościowych i jakościowych (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu),
 • synteza danych i wyciąganie informacji z pozyskanych danych,
 • opracowywanie raportu
 • prezentacja wyników raportu (wraz z jego wnioskami i rekomendacjami) Zamawiającemu.

Przykładowe obszary badawcze:

 • Badania marki i wizerunku firmy
 • Badania konsumentów
 • Badania satysfakcji i lojalności klientów
 • Badania produktów/usług
 • Badania opinii pracowników

2. Wydawanie e-booków lub książek w formie papierowej

3. Zakładanie/prowadzenie czasopisma firmowego